Club de Tennis Sant Celoni
 
Usuari
Contrasenya

Nota legal

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació d'aquests termes. Si no està d'acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.


La present Nota Legal regula l'ús i utilització del lloc web registrat www.clubtennissantceloni.cat del qual Club Tennis Sant Celoni amb NIF G58277724 és titular.


En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, "LOPD"), Club Tennis Sant Celoni, l'informa que les dades de caràcter personal que ens pogués proporcionar mitjançant la nostra pàgina web, es recolliran en fitxers el responsable és Club Tennis Sant Celoni.


Podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i en les condicions previstos en la LOPD, dirigint-se per escrit a Carretera Campins, 24, 08470 Barcelona, o si ho prefereix amb un e -mail a ctsantceloni@gmail.com.


Li demanem que comuniqui immediatament a Club Tennis Sant Celoni qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.


Així mateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces. La recollida de les seves dades de caràcter personal es realitza amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i remetre-li informació sobre l'entitat o ofertes comercials d'altres productes i serveis, avisos i, en general, informació de Club Tennis Sant Celoni que pugui ser del seu interès. De conformitat amb el que preveu l'article 11 de la LOPD, en omplir qualsevol dels formularis d'aquesta pàgina web, dóna el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades, amb la finalitat de dirigir informació, sempre en l'àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.


També autoritza a Club Tennis Sant Celoni perquè puguin remetre-li comunicacions comercials a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a l'enviament d'informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a Club Tennis Sant Celoni a l'adreça abans esmentada, en la qual haurà d'indicar les següents dades per a la seva identificació: nom i adreça.


Club Tennis Sant Celoni es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar només per a les finalitats indicades.


Així mateix, l'informem que Club Tennis Sant Celoni té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l'acció humana o del medi físic i natural, a què estan exposats. Tot això, de conformitat amb el que preveu l'article 9 de la LOPD i en el Reial Decret 994/1999 de 11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal.


Contingut, termes legals i responsabilitats.


El lloc web inclou continguts elaborats pel titular del mateix i els seus col·laboradors, els quals tenen fins merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l'actualitat més recent, pel que en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i/o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.


Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius de qualsevol tipus d'assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d'una altra índole amb els professionals que integren el lloc web pel mer fet de l'accés a ella per part dels usuaris.


Per al cas d'existir enllaços amb diferents llocs web, Club Tennis Sant Celoni, no es farà responsable del seu contingut al mancar de control sobre els mateixos.


L'usuari quan accedeix al lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Club Tennis Sant Celoni no garanteix ni la rapidesa, ni la interrupció, ni l'absència de virus en el lloc web. Així mateix, el titular del lloc web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d'aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita.


No es garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.


Llei aplicable i jurisdicció.


Les presents condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Club Tennis Sant Celoni per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent, pugui correspondre.